سبک زندگی Lifes Style

آداب و رسوم عامیانه از گذشته تا امروز

خدا قوّت

  • ۷۹۵

یکی از رسوم روستای خانیک خدا قوّت گفتن به کسانی که مشغول کار هستند  می باشد معمولاً وفتی فرد یا افرادی مشغول کار کردن هستند هر کس از کنار آنها می گذرد می‌گوید« خدا قوت » این واژه بی پاسخ نمی ماند  و افراد در حال کار نیز پاسخ این افراد را می دهند  با کلماتی همچون « خدانگهدار»  « خداحافظ» واژه های دیگری هم برای این منظور به کار می رود ورود به خصوص زمانی که  استاد کار یا فردی که کار تخصصی انجام می دهد  است کسانی که از از کنار او می زنند می گذرند از واژه « دست درست» استفاده می کنند در مقابل پاسخی به عنوان  دین درست دریافت می کند. با توسعه جامعه و افزایش وسایل نقلیه موتوری افراد با  بوق زدن یا  دست تکان دادن  این رسم پسندیده را انجام می دهند.

منبع :‌وب سایت شخصی ابراهیم حقیقی haghighie.ir